จงรักภักดีราชวงศ์และองค์ราชันย์ เพียรหมั่นบริการ
สมัครสมานสามัคคี รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวี
รักษ์คุณธรรมประพฤติดี มีสวัสดิการ ช่วยบำนาญในยามชรา
เป็นที่พึ่งพาของสังคมไทย สนับสนุนวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ
มีรายได้ มั่นคง ก้าวไกล ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
จงรักภักดีราชวงศ์และองค์ราชันย์ เพียรหมั่นบริการ
สมัครสมานสามัคคี รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวี
รักษ์คุณธรรมประพฤติดี มีสวัสดิการ ช่วยบำนาญในยามชรา
เป็นที่พึ่งพาของสังคมไทย สนับสนุนวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะมีรายได้
มั่นคง ก้าวไกล ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป
Read More
ประกาศทั่วไป

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศทั่วไป
Read More
ประกาศรับสมัครงาน

ภาพกิจกรรมอบรมผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะมืออาชีพต้นแบบ(พระนครโมเดล)รุ่นพิเศษ